Autisme, zorg voor eigen kracht

Binnen de Zintri Zorggroep, een GGZ Zorginstelling met de focus om mensen in het autistisch spectrum hulp te bieden was, vanwege persoonlijk omstandigheden, de directeur-bestuurder gedurende een korte tijd niet beschikbaar om het bedrijf te leiden.
Er was behoefte aan een ervaren interimmanager die in staat zou zijn om enerzijds de lopende interne en externe zaken rondom de bedrijfsvoering door te laten gaan, maar ook om een aantal teams in hun functioneren te ondersteunen.

Communicatie, positionering & sturing

De taken om mee aan slag te gaan waren in grote lijnen:

  • Het proces van aanmelding, intake & toeleiding goed binnen de organisatie te positioneren om de afstemming tussen de verschillende teams goed te laten verlopen. Hier was de nodige frictie ontstaan.
  • Aandacht voor de onderlinge verhoudingen, dynamiek en communicatie binnen verschillende teams om daar de onderliggende oorzaken en ongenoegens te helpen oplossen.
  • Bewaken van productiviteit en bezettingsgraad binnen de diverse regionale teams tijdens de omslag naar meer zelfsturing.

De interim activiteiten in deze situatie waren er vooral op gericht om binnen een redelijk beperkte termijn tot verbetering van het functioneren en onderlinge samenwerking binnen en tussen een aantal teams te komen, alsmede de informatievoorziening omtrent de bedrijfsvoering.
Met name de sturing en de communicatie vanuit de centrale functie van de zorgtoeleiders voor de feitelijke zorgverlening, de bezettingsgraad van de teams en de planning van benodigde capaciteit in de formatie zijn uitgewerkt.

Stuurinformatie met meerwaarde

Ten behoeve van de sturing van de dienstverlening en de voorspelbaarheid van de werklast, is voor de middellange termijn is een forecast-model uitgewerkt.

Met behulp van reeds aanwezige gegevens en op basis van bestaande vraag, nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten is er nu een duidelijk planning & control instrument beschikbaar. Aan de hand hiervan zijn nu klantvraag, personele capaciteit en de werving & selectie goed planbaar geworden.

← Bekijk alle cases

Zintri