Van Consultancy naar Solving

Van Consultancy naar Solving…

Consulting versus Solving, volgens Van Dale:

consult 1 overleggen, beraadslagen: consult about (of: upon) beraadslagen over

solve 1 oplossen, een uitweg vinden voor; 2 verklaren

Iedereen is het er wel over eens dat de wereld verandert en dat de veranderingen zich steeds sneller aandienen. Wat nog niet iedereen ziet is dat de veranderingen van de afgelopen jaren (en ook de komende jaren) van een andere orde zijn dan welke we de afgelopen decennia hebben gezien.

Veel ondernemingen en organisaties worstelen met de veranderingen, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Het stelt ons voor problemen en uitdagingen waar niet altijd een eenvoudig antwoord op te vinden is. De methoden en modellen die lange tijd gebruikt werden lijken niet meer de gewenste resultaten op te leveren. En dus…

En dus is het tijd dat ook het ‘oude’ consultancy zich aanpast aan de nieuwe werkelijkheid. Het simpelweg overleggen en adviseren wat te doen is niet meer van deze tijd. De wereld vraagt om vanuit een holistische benadering samen naar een verklaring te zoeken voor het ontstane probleem, daar samen een oplossing bij te zoeken en deze ook daadwerkelijk vorm te geven en te implementeren. Wij noemen dat Solving.

De holistische benadering

Volgens het holisme ben je als organisatie zowel een geheel dat bestaat uit delen, als een deel van een geheel. Dit betekent dat je bij het definiëren van je uitdaging eerst goed moet kijken wat je vertrekpunt is.

Bij het zoeken naar een (nieuwe) strategie beginnen we vaak met de Visie en Missie van de organisatie. We kijken dan bijvoorbeeld naar wat de organisatie als deel van de samenleving ziet als haar opdracht en wat het wil zijn c.q. betekenen. Vanuit de organisatie geredeneerd kijk je dus naar het deel dat je wilt zijn in het geheel van de samenleving.

Vervolgens kijk je hoe je de organisatie het beste kan inrichten. Welke diensten en/of producten wil je aanbieden? Welke structuur, procedures en processen heb je nodig om je missie vorm te geven? Je kijkt dus naar de delen van de organisatie welke tezamen het geheel vormen. Hier kijk je dus vanuit het geheel dat je wilt zijn.

Dit klinkt misschien logisch (en dat is het in feite ook), maar het is van wezenlijk belang dit bewust te ‘zien’. Het geeft een goed inzicht in de positie van de organisatie in de sector en de samenleving, alsmede in de samenhang en interactie van de verschillende afdelingen binnen de organisatie zelf. Deze inzichten in de samenhang en interactie van de delen en het geheel is het fundament waarop je de oplossingen voor de uitdagingen die een organisatie heeft kan bouwen.

Consultant of Solver?

Als een organisatie voor een (grote) uitdaging staat heeft het vaak de gewoonte extern advies in te winnen. Er wordt een selectie gemaakt uit de vele consultancy praktijken, vaak op basis van ervaring en expertise in een bepaalde bedrijfstak of op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld ICT of HR.

De consultant laat zich informeren door en in de organisatie. Vervolgens kijkt hij/zij naar hetgeen hij/zij in de praktijk reeds heeft gezien, en (mogelijk) naar de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen vergelijkbare organisaties en sectoren. De opgehaalde informatie en aanwezige kennis en ervaring wordt vervolgens op papier gezet en in een advies gegoten.

Deze werkwijze heeft lang voldaan, maar is gebaseerd op een ‘oude’ definitie van wat een crisis of probleem is, namelijk “een noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt”. De uitdagingen waar vele organisatie nu voor staan zijn echter van een andere orde. Ze zijn veel vaker gebaseerd op een andere definitie van een crisis, te weten; “een transitie waarbij het functioneren van een stelsel fundamenteel verandert”. En dus…

En dus zullen we de uitdagingen waar organisaties voor staan fundamenteel anders moeten benaderen en aanpakken. Het geven van advies op basis van bestaande kennis en ervaring is niet meer voldoende. We zullen vanuit een nieuw (toekomst)perspectief naar de organisatie moeten kijken, maar ook naar de omgeving waarin het acteert.

We gaan met elkaar op zoek naar een wezenlijk inzicht in de ontwikkelingen die we zien en/of verwachten. We verbinden onze kennis en inzichten via een holistische aanpak op een dieper niveau. Vervolgens zoeken we naar de beste oplossing voor het geheel, zonder daarbij de delen uit het oog te verliezen. Op deze wijze creëren we een organisatie die niet alleen veerkracht heeft, maar zich ook kan versterken op het moment dat er zich een onverwachte gebeurtenis voordoet.

Vanuit Solving wordt dus niet alleen extern advies gegeven, maar creëren we een gezamenlijk beeld van de uitdaging(en), zoeken we samen naar de context, ontwikkelingen we samen een oplossing, en nemen samen de verantwoordelijkheid van de implementatie ervan.

Meer info? Neem contact op met ons Shared Service Center.

← Alle blogs