Tijd voor Agile 2.0

Agile heeft de werkvloeren veroverd. Het heeft organisaties intern slagvaardiger gemaakt, dichter op de buitenwereld gezet, besluitvorming gedecentraliseerd en gedemocratiseerd.
Als de behoefte aan efficiëntie en effectiviteit de ‘driver’ achter agile is, ziet dat niet alleen op interne samenwerking, maar ook op externe. Hoewel ook dit steeds meer vorm krijgt, is er op dit vlak nog een wereld te winnen. Tijd voor Agile 2.0.

Als samenwerking over organisatiegrenzen heen nieuwe vormen aanneemt, spreken we over business model innovatie (BMI). Het groeit in populariteit om een aantal redenen, zoals:

Complexiteit. Er is een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties en hun klanten, leveranciers en overige stakeholders, tussen landen, tussen de publieke en private sector, etc. Nieuw is die onderlinge afhankelijkheid niet. Wel heeft de COVID-19 crisis deze nog eens expliciet blootgelegd en geleid tot een versnelling bij bedrijven in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Hiermee komt de focus nog nadrukkelijker te liggen op de kerntaken en worden kosten teruggebracht door partnerships en uitbesteding.

Versnelling. De digitalisering accelereert; ook dat krijgt een boost in de huidige crisis. Dit verkort de levenscycli van producten en diensten steeds meer en vergroot de daarmee gepaard gaande noodzaak van kortere reactietijden. Het nemen van een lange aanloop naar innovatieve producten of diensten, door deze volledig in-house te ontwikkelen, klemt steeds meer.

Diffusere organisatiegrenzen. Wie behoort er eigenlijk tot een organisatie? Steeds meer vervullen klanten, leveranciers, partners, gedetacheerden en consultants cruciale rollen in het creëren van het eindproduct of dienst. Mensen zijn mobieler en identificeren zich vaker met hun vakkennis dan met hun werkgever. Dus is het bieden van de mogelijkheid tot verdere ontplooiing door (samen)werken over organisatiegrenzen heen een middel om medewerkers, enigszins paradoxaal, dichter en langer bij de eigen organisatie betrokken te houden.

‘De organisatie’ omspant informele kennisnetwerken, business netwerken en economische clusters. Daarom is innovatie vaak te vinden in samenwerking in dat netwerk. BMI is dan ook een kwestie van co-creatie, hetgeen allerlei voordelen kan bieden, zoals: nieuwe producten of diensten kunnen sneller worden ontwikkeld dan na een langdurig en kostbaar intern R&D traject, zodat sneller ingespeeld kan worden op nieuwe klantbehoeften; toegang tot een veel grotere klantgroep kan worden verkregen; nieuwe technologie of een sterke merknaam kan breder worden verzilverd; nieuwe of schuivende concurrentie kan worden gepareerd; risico’s kunnen worden gedeeld en daarmee gemitigeerd (uiteraard geldt dit ook voor de opbrengsten).

Organisaties vinden het vaak lastig om over de eigen grenzen heen, samen met partners, diensten of producten te ontwikkelen. Dit komt voort uit verschillen in organisatiecultuur, processen, managementstijlen en doelstellingen. Vandaar dat een goede voorbereiding in een gestructureerde vorm van groot belang is. Het vereist een holistische en systemisch blik op het netwerk en de positie van de eigen organisatie daarin. Het begint met een heldere doelstelling, een goed ontwerp van de propositie, de juiste partnerkeuze en een gedegen analyse van mogelijke belemmeringen, risico’s en alternatieven. Daarna is de executiefase minimaal zo belangrijk. Samenwerkende partners hebben verschillende interne processen, die op elkaar aangesloten dienen te worden. Het leren en kennis delen is een gezamenlijke activiteit, die niet vanzelf tot stand komt. Voorkomen dat co-creatie vastloopt voordat het goed en wel begonnen is, vereist dat dit vooraf goed doordacht wordt.

BMI en co-creatie zien we op vele plekken terug, vaak zonder dat we het expliciet voor ogen hebben. Denk maar aan videobellen, wat een producent als Zoom niet kan leveren zonder de computer van de klant en het netwerk van de telecomprovider. Of in de reis- en hotelwereld, waar via bookingsites het vaak de reizigers zijn die via reviews de marketing van de aanbieders (deels) voor hun rekening nemen.
Maar op veel plekken mislukt co-creatie, of wordt er niet eens aan begonnen terwijl er evidente kansen liggen. Een reden kan zijn dat het organisaties ontbreekt aan business model leiderschap; er is geen senior manager of medewerker met expliciet mandaat om kennis op te doen over het business netwerk of eco-systeem, en van daaruit nieuwe business mogelijkheden te onderzoeken. Enigszins begrijpelijk is dat wel; het succes van een goed draaiende organisatie is verbonden met hun op dat moment operationele business model.

Het punt is echter dat in een complexe en dynamische omgeving, het bieden van klantoplossingen door één organisatie vaak niet lukt. Daarom, en zeker in de onzekere post-COVID fase, zullen organisaties zichzelf met urgentie een aantal indringende vragen moeten stellen. Vragen die niet alleen betrekking hebben op mogelijke risico’s in de leveranciersketen (“moeten we naar just-in-case in plaats van just-in-time?”) of op de genoemde acceleratie in digitalisering (“moeten we dit nog fysiek aanbieden?” in plaats van “zullen we dit online doen?”) maar vooral ook op de manier waarop het netwerk ingezet kan worden om klanten ‘locked in’ te houden. Ook al levert een organisatie een product of dienst waar het met recht trots op kan zijn, reken erop dat de concurrentie hard werkt aan iets wat nog beter is. Partnerships en co-creatie zijn echter veel minder makkelijk te kopiëren of te verbeteren.

Nieuwe modellen brengen onzekerheid en een investering met zich mee, want het vereist experimenteren, testen, en research. Maar links en rechts door bestaande of nieuwe concurrenten ingehaald worden is uiteindelijk veel duurder.

Meer weten over business model innovatie, strategie en scenario’s?

Neem contact op met Gerard Fransen. Bel Gerard op 06 – 22 47 54 00 of mail naar gerardfransen@2cmore.com.

Outplacement op een Ubuntu wijze

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek. Er komen heel veel mensen tegelijk op de arbeidsmarkt. Daarom is een onderscheidend, kwalitatief solide outplacementtraject belangrijker dan ooit. Geen massale aanpak, maar een kostenbewuste groepsaanpak in combinatie met individuele begeleiding. Dat is wat het verschil maakt om duurzame oplossingen te vinden voor boventallige medewerkers.

Wij werken op basis van de Zuid Afrikaanse cultuurfilosofie Ubuntu. Vrij vertaald betekent het: Ik ben, omdat wij zijn. Ons dagelijkse handelen als 2C&More gaat uit van de overtuiging dat we als mensen verbonden zijn met elkaar en we geloven in wederkerigheid. We staan klaar met raad en daad, luisteren oprecht naar het verhaal van de deelnemers en geven hen het zetje om verder te komen. Verbinding, ondernemerschap, menselijkheid en doelgerichtheid zijn de basis om te komen tot resultaten. Onze programma’s rondom loopbaanvraagstukken zijn gericht op inzet van zowel de kracht van het individu als ook de meerwaarde van een groep. Wij zorgen voor de juiste deskundigheid en ondersteuning. Onze programma’s zien er als volgt uit:

Waarom 2C&More als outplacementpartner

Met outplacement van 2C&More begeleiden we deelnemers naar een vervolgstap die past. Door onze groepsaanpak in combinatie met individuele begeleiding, maken we voor deelnemers het verschil om samen met hen carrièrewensen te realiseren. Met onze gepassioneerde en creatieve professionals werken we planmatig aan toekomstperspectief met een uitstroomresultaat van gemiddeld 80%.

Onze consultants zijn zelf allen actief in de markt en hebben daardoor een realistische en hedendaagse aanpak.

Aan de slag met 2C&More betekent: met elkaar in gezamenlijkheid, perspectief, persoonlijke ontwikkeling, transitie gereed en succes in de volgende stap.

Door met ons samen te werken, laat je zien dat je goed werkgeverschap inhoud geeft door goede en professionele zorg voor je werknemers. Daarmee creëer je ambassadeurs van huidige en oud werknemers van je organisatie.

Naast dit alles bieden we je een onderscheidend, solide en succesvol programma aan tegen marktconforme prijzen, uitgevoerd op locaties in de buurt van je medewerkers. De programma’s kunnen in overleg op maat worden gemaakt.

2C&More biedt naast outplacement een breed palet aan oplossingen voor organisatievraagstukken. Van strategische rollen tot praktische oplossingen.

Wil je weten hoe wij dat aanpakken? Maak dan een afspraak en wij lichten het graag toe.

Bel ons op 085 – 401 10 13 of mail naar ssc@2cmore.com

Is de manager verleden tijd?

In een wereld waarin gedecentraliseerde autonome organisaties meer gewoonte dan uitzondering worden, lijkt er geen plek meer voor managers. Anno 2020 blijkt de uitwerking van de managementrol eerder een frustrerende en afremmende werking te hebben dan een rol die bijdraagt aan het resultaat.

Liggen er nog ergens kansen voor de huidige managers? 

In de nieuwe werkelijkheid is er behoefte aan een dienstverlener pur sang in een rol die we het best kunnen duiden als mentor. Maar dan niet in de betekenis van ouder, wijzer en ervaren persoon maar iemand die zijn talenten puur inzet om teamleden en het team optimaal te laten ontwikkelen en renderen. Een persoon die niet beoordeelt en veroordeelt, maar iemand die van een coachende rol een team(lid) naar een aansprekend resultaat helpt. De mentor staat logischerwijs op het podium niet voorop als de prijzen uitgereikt worden. De mentor staat ergens rechts achteraan en geniet van het succes van anderen. De toekomstig mentor herkent zich als iemand die meer geniet van een cadeau geven, dan een cadeau krijgen.

Bij het einde van een tijdperk hoort ook tegenwerping. 

Een veel gehoorde reactie van managers is: Voor mij geldt dit niet, want ik ben een faciliterend leidinggevende.Of ik ben een dienend leider, voor mij wijzigt er niets. Tja, dat zou betekenen dat in een wereld waar alles wijzigt, alleen de rol van de manager onveranderd blijft. Natuurlijk is de snelheid van de ontwikkeling per bedrijf anders. Dat laat onverlet dat de beweging ingezet is en het velen zal beïnvloeden. 

Mogelijk is het veel interessanter voor je om te beoordelen of een transitie naar een mentorrol binnen jouw bereik ligt. De status die bij jouw managementrol hoorde en het gedrag dat in die rol van jou verwacht werd loslaten, zijn een mooie eerste stap voor velen. Wil je daarover eens sparren? Of ben je bestuurder en wil jij jouw managers helpen in deze transitiefase? Bel of mail met Walter Pelgrims,walter@2cmore.com I 06 – 83 55 44 22

Chief Happy Officers of leiderschap?

Chief Happy Officers of leiderschap?

Door Vivienne Boels

Al gelezen over Çhief Happy Officers (CHO) op de werkvloer? Of ‘Sparkle managers’, die het geluk van de werknemer moeten bevorderen? Een trend die al enige jaren geleden in de VS schijnt te zijn ontstaan. Met een sterk stijgend aantal burn-outs en de toenemende behoefte van werknemers aan betrokkenheid en meer eigen inbreng, lijkt dit misschien een aantrekkelijk idee. Zeker in een omgeving waar de marktvraag en concurrentie constant verandert en een permanente aanpassing vraagt van organisaties. Als (interim) manager en projectleider, ben ik geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp en heb ik mij er enigszins in verdiept. Ik denk namelijk dat de oplossing veel meer in leiderschap ligt, dan in het aanstellen van een trendy CHO.

Om op langere termijn aan de klantbehoefte te voldoen, moet een bedrijf nu eenmaal positieve resultaten behalen. Hoeveel een organisatie ook investeert in goede interne systemen en procedures, het blijft mensenwerk. Managers weten al lang dat een professional die goed in zijn vel zit, veel productiever en innovatiever is. Daarnaast is het aanzienlijk efficiënter om goede vaste collega’s vast te houden dan om telkens nieuwe in te werken als anderen vertrekken. Wanneer zit iemand goed in zijn vel? Werk is tegenwoordig een belangrijk onderdeel geworden van onze identiteit. Daar ligt precies het aanknopingspunt.

Drijfveren komen rechtstreeks voort uit onze persoonlijke identiteit. Ze zijn gekoppeld aan wat we ‘zinvol’ of ‘niet zinvol’ vinden, uitermate belangrijk voor iemands werk. Zij motiveren ons tot handelen, tot actie te komen, en geven ons uiteindelijk een tevreden, goed gevoel. Bij de één zijn de persoonlijke drijfveren sterker ontwikkeld dan bij een ander, waardoor die persoon sterker stuurt, bewust of onbewust, op zijn eigen tevredenheid. Hier ligt, naar mijn mening, ook zeker een relatie met het toenemend aantal burn-outs. Wie meer en vooral ook verschillende drijfveren heeft, schijnt zich sneller en vaker gelukkiger te voelen dan iemand met maar één of twee drijfveren. De manager die zijn professionals kan leiden en motiveren op hun persoonlijke drijfveren, heeft dus meer tevreden en betrokken medewerkers.

Mijn belangrijkste persoonlijke drijfveren zijn dat ik altijd het verschil wil maken vanuit mijn eigen authenticiteit en het pretig vind om met anderen samen te werken. Daarnaast daag ik graag anderen uit om het beste in zichzelf naar boven te halen. Hierdoor wil ik telkens opnieuw goede eindresultaten behalen in veranderprocessen en neem hierin mijn verantwoordelijkheid. Ook heb ik de kennis in huis om professionals te stimuleren tot een goede onderlinge samenwerking, op hoog en laag niveau in de organisatie. Daarvoor creëer ik eerst draagvlak voor noodzakelijke veranderingen, dat uiteindelijk iedereen gaat uitdragen. Precies wat bedrijven nodig hebben in deze tijden van snel veranderende concurrentie en marktvraag.

Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn manier van werken, u kunt mij bereiken via info@2cmore.com of bel naar 06-55824946.

Bevlogenheid

Bevlogenheid te koop!

De functies van Chief Happiness Officer schieten als paddenstoelen uit de grond. Persoonlijk vind ik bevlogenheid zakelijker en leuker klinken dan happiness. Wat voegt bevlogenheid aan directe waarde toe aan uw organisatie? Waarom zou u willen investeren in iets wat niet tastbaar lijkt?

Kunt u moeilijk aan goed personeel komen?

Dan heb ik slecht nieuws…! komende jaren wordt het nog lastiger om goed personeel te vinden. Door het groeiend tekort van arbeidskrachten wordt het werven én het salaris van nieuw personeel steeds moeilijker en duurder.

Het is dus belangrijk om uw eigen (goede) medewerkers te behouden. Volgens het CBS is meer dan 24,1% ontevreden met zijn of haar werk! Werk aan de winkel dus… U heeft hierop gegarandeerd geanticipeerd. Werken deze acties voldoende voor nu én de nabije toekomst? Creëert u geen extra risico’s voor uw organisatie als de economie in een laagconjunctuur komt?

Bevlogenheid

Mijn naam is Arjan Vermeulen. Naast Interim manager en Solver van organisatievraagstukken ben ik gepassioneerd in Bevlogenheid en Empathie. Bevlogenheid klinkt erg soft, vindt u niet? Het gaat echter verder dan het plaatsen van een tafeltennistafel of een massagestoel op de werkplek. En ook meer dan het afvinken van de resultaten uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek…..

Als meedenker in Bevlogenheid help ik in co-creatie medewerkers intrinsiek te binden, uw organisatie effectiever te maken en de bedrijfsrisico’s voor de toekomst te verlagen. Ik richt mij op de werkomgeving van de medewerkers en de bewegingen in én om uw organisatie. Door wetenschappelijke theorieën te gebruiken uit de toegepaste psychologie en sociologie gecombineerd met managementinzichten verhoog ik op een natuurlijke manier de productiesnelheid van uw organisatie. Er ontstaan meer innovaties, uw organisatie handelt effectiever en klantvriendelijker, de organisatie krijgt een lager ziekteverzuim, de medewerkerstevredenheid stijgt, u heeft minder uitstroom van goede medewerkers en u kunt makkelijker nieuwe potentials aantrekken!

Dat klinkt leuk… maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Ik zal u een aantal voorbeelden geven.

Bevlogenheid in de praktijk

In organisaties waar ik kom zie ik de bureaufiets…. Deze zijn vaak aangeschaft om de vitaliteit van medewerkers en het plezier op de werkvloer te verhogen. Hier hebben veel professionals bij stil gestaan voordat deze bureaufietsen aangeschaft zijn….! En zeg nu zelf, op het eerste gezicht lijkt het logisch dat een bureaufiets aan de vitaliteit en het plezier bijdraagt. Bij hoeveel bedrijven worden deze bureaufietsen echt gebruikt…? Ik kan u vertellen, niet veel..

De mens heeft namelijk twee denksystemen. Een snel en een langzaam denksysteem. Het snelle denksysteem zorgt ervoor dat we kunnen overleven en laat ons veelal automatisch handelen en dus minder nadenken. Het langzame denksysteem laat ons o.a. analyseren, rationeel denken en empathisch redeneren.

Het snelle denksysteem wordt geactiveerd door bijvoorbeeld lopen of…. fietsen. Een bureaufiets zorgt er dus voor dat u minder goed kunt analyseren en minder empathisch meedenkt. Ik kan me voorstellen dat u dit niet gelooft als u dit voor de eerste keer leest….! Wat u dan kunt doen is een stukje wandelen en uzelf een moeilijke rekensom laten uitrekenen. Wandelt u dus een stukje en reken (1280/16)*8 uit. U zult merken dat u langzamer gaat lopen of zelfs stil gaat staan. U gaat dan letterlijk van het snelle naar het langzame denksysteem.

De bureaufietsen staan vaak op afdelingen waar rationeel redeneren plaatsvindt of waar veel klantcontact is. Hier werkt het bewegen contraproductief met het werk en worden de bureaufietsen dus niet gebruikt. En gelukkig maar! Anders zou de kwaliteit van het werk er onder lijden! Als meedenker in Bevlogenheid kan ik uw organisatie helpen deze bureaufiets op de juiste werkzaamheden in te zetten.

Ik zal u nog een ander voorbeeld geven. Het tijdstip waarop werkzaamheden plaats vinden is erg belangrijk. In de ochtend zijn wij als mens scherper. Het is wetenschappelijk bewezen dat rechters in de ochtend en net na een pauze minder zware straffen geven. Als u geopereerd wordt kunt u dat dus het beste laten doen in de ochtend.

Er veel meer toepassingen in de werkomgeving mogelijk waardoor de productiviteit,
klantvriendelijkheid, innovatiebereidheid, etc. echt verhoogd worden. Bevlogenheid kan echt waarde toevoegen aan uw bedrijf. Uiteraard vind ik het veel leuker om dat persoonlijk en op maat te bespreken.

Wil u meer weten? Neemt u dan telefonisch contact op met een van onze talentmakelaars Sharon Nuijten op 06-30417773 of Maaike Ligtvoet 06-51208832.

Arjan Vermeulen is Partner bij 2C&More
Beschikbaar als: (Interim) manager en Solver met passie voor Empathie en Bevlogenheid Linkedin

Nederland 2.0
Bij 2C&More gebruiken wij de slogan Nederland 2.0. Wij zien een wereld waarin de mens in het bedrijf centraal staat én maximale resultaten geboekt worden. Daar geloven wij in!